СЪГЛАСИЕ С ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС

Долуподписаният .................................., ЕГН ...................., л.к. №......................, издадена на ................... г. от МВР – ................, жив. в гр. ..............., ж.к. .............., ул. ..................., бл. ...., ет. ...., ап. .... давам съгласие да изпълнявам функциите на ликвидатор на ................ ООД и декларирам, че с поставения подпис на настоящия документ се подписвам на всички документи.

..................................: ..........................
(подпис)

Подобни статии:
 

Реклама