Долуподписаният ……………………………………….., ЕГН ……………………………………, л.к. № ………………………, изд. на ………………….. от МВР - …………………,

получих сумата от ……… (………………………….) лв., платена в брой от

…………………………………………………, ЕГН …………………………………, л.к. № ………………………………….., изд. на ……………………… от МВР - ………………….

 

Дата: ……………. 

Подпис: …………………

 

Реклама