ЧРЕЗ: ПЪЛНОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНА, КОЙТО ВИ Е ОТКАЗАЛ ИНФОРМАЦИЯТА

ДО: СЪОТВЕТНИЯ СЪД, ДО КОЙТО ОТПРАВЯТЕ ЖАЛБАТА СИ

Ж А Л Б А

от ................................................................................................ЕГН
Адрес: ………………………………..

СРЕЩУ: отказ за предоставяне на информация от страна на ....... Пълното наименование на органа, отказал информацията

НА ОСНОВАНИЕ: чл.40 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация

Уважаеми Господа /Госпожи/ Съдии,

На основание чл.40 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация обжалвам пред Вас в срок отказ на ………………………. да ми предостави достъп до поискана от мен обществена информация.

А. ФАКТИ

На Това място следва да изложите кратко и ясно фактите, свързани с подаването на вашето заявление. Трябва да посочите: На /дата/ подадох до /наименованието на органа - напр. министър, кмет директор на агенция и т.н./ заявление за достъп до обществена информация с входящ номер /входящ номер/. С него поисках информация за .... /кратко описание на поисканата информация/ във формата на /посочване на поисканата в заявлението форма на достъп - напр. копия на хартиен носител/. Ответникът притежава поисканата информация. На /дата/ получих от ответника писмо /или решение/ № /изходящия номер на писмото/, с което ми беше отказан поисканият достъп. Според него /посочвате накратко мотивите на отказа - най-добре е да цитирате от писмото или решението/. Ако отказът е бил мълчалив, посочете дата, на която е изтекъл срокът за отговор и уточнете, че не сте получили отговор. На основание чл.4, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация аз имам право на достъп до поисканата информация и няма правно основание този достъп да ми бъде отказан. Отказът на ответника е незаконосъобразен.

Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд ДА ОТМЕНИ отказа на ……………………………………./наименованието на органа, който ви е отказал информация/, и да реши делото по същество, ДА ПРИЗНАЕ правото ми на достъп до поисканата информация и да ОСЪДИ ответника да ми я предостави в поисканата форма на достъп.

Приложения

2 бр. копия от подаденото заявление
2 бр. Копия от писмо № ..., с което е отказан достъп
препис от жалбата и приложенията за ответника
копие от квитанция за внесена държавна такса

……….. - място на подаване на жалбата
………..- дата

Подобни статии:
 

Реклама