Работодател: ......................... ........................................................ ..............................
(Наименование)

БУЛСТАТ: …………………..........

Населено място: ……………………………….………... Пощенски код: ………….

Адрес за кореспонденция: …..................................………………….……………………………......…..

Телефон: …………………….. Eл.адрес: ....................................................................

ТП на НОИ, където е регистриран осигурителят: ................................................

Предоставяната информация е за:
1. Брой уведомления (записи)-редовни ..................
2. Брой уведомления (записи)-корекции ................
3. Брой уведомления (записи)-заличаване ..............

4. Брой уведомления по приложение № 5 ............. за .......... брой лица

Данни за лицето, което представя информацията:

........................................ ........................................... .....................................
(Име, Презиме, Фамилия)

ЕГН: ....................... ЛК - №......... ......... Издадена: .................. ..........................

Дата: …………….

Подпис:................…………

Подобни статии:
 

Реклама