До г-н/г-жа ..............................
Изпълнителен директор/Управител
На ...........................................

П Р Е Д И З В Е С Т И Е

от

...........................................................................

Уважаеми г-н / г-жо..........................,

С настоящото Ви предизвестявам, че прекратявам трудовото правоотношение с представляваното от Вас предприятие на основание чл. 326 от КТ след изтичане на уговорения в трудовия договор срок (или на законния срок) от ............... дни.

Моля след изтичане срока на предизвестието да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.

Настоящото е изготвено в два екземпляра.

Дата: ................

Работник (служител): ................

Подобни статии:
 

Реклама