До.....................................................
На длъжност ......................................
В ..............................(дирекция/отдел)

П Р Е Д И З В Е С Т И Е

№ ......./..... 20... г.

Уважаеми г-н / г-жо...........................,

С настоящото и на основание чл. 328, ал.1, т. ... от КТ Ви предизвестявам, че след изтичане на уговорения (или законния) срок от ...... дни ще прекратя трудовото правоотношение на представляваното от мен предприятие с Вас.

При неспазен срок на предизвестието ще Ви бъде изплатено обезщетение на основание чл. 220, ал. 1 от КТ.

Предизвестието е изготвено в два екземпляра.

Дата на изготвяне: .................

Дата на получаване: ...............

Работодател: ...............
Работник/Служител: .............

Отказът от получаване се удостоверява с подписите на двама свидетели.

Подобни статии:
 

Реклама