До: ..............................
на длъжност ..................
в дирекция ...................

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО: прекратяване на трудовия договор на основание чл. 71, ал. 1 от КТ

Уважаеми г-н / г-жа......................,

С настоящото Ви уведомявам, че от датата на получаване на това уведомление/с изтичането на изпитателния срок на ............ г., трудовото Ви правоотношение, ще бъде прекратено, при което ще Ви бъде изплатено обезщетение за неползван отпуск в размер на .............. лв.

Дата: ............... г.


Работодател: ....................

Подобни статии:
 

Реклама