Подписаният ............................................................ (име, длъжност, отдел), командирован съгласно заповед № ....................,

СЕ ОТЧИТАМ, КАКТО СЛЕДВА
А) за извършената работа:
посетих ...................................
и извърших следното:


......................... ................................... ............................................................. .......................... ................................ .................................... ...........................
.................................... ........................................... ..........................................
Б)  Маршрут на движение ............................... .....................................................
В)  Заверка от посетеното населено място .................................................. ................................. ......................... (дата на пристигане, дата на отпътуване, подпис и печат на длъжностно лице. Заверката може да бъде направена и в хотел).
Г)  Направени разходи:
-  пътни - ....................... лв., съгласно приложения отчетен документ/билет за пътуване;
-  квартирни - ................... лв. за ..... броя нощувки, съгласно приложения отчетен документ;
-  дневни - за ..... дни по ......... лв. или общо ........... лв.
Всичко ............................ ..................................................... (цифром и словом)

Дата: ..............   

Командирован: ................

Утвърждавам отчета и направения разход общо и по пера:
Командироващ: ...............

Подобни статии:
 

Реклама