До инспекция по труда
Гр. ...........................

 

ИСКАНЕ

Относно: Получаване на разрешение от Инспекция по труда за дисциплинарно уволнение

От

.........................................................................................
(трите имена на Изпълнителния директор / Управителя)

на

........................... ..............................................................
(фирма)

 

С адрес гр. ..................., ул. (бул.) .........................., БУЛСТАТ .................., данъчен № ..............................., регистрирано по ф.д. ........ по описа на .........съд

           

Уважаеми господа,

Моля да дадете съгласие за уволнение по чл. 190, ал. 1, т. ....  от КТ на служителя (работника) .....................................................................................(трите имена), ЕГН ........................, на длъжност ................................................................., който / която има право на закрила при уволнение на основание чл.333, ал. ......

Служителят (работникът) е извършил/а следното/ите нарушение/я на трудовата дисциплина по чл. 190 от КТ:
.......................................... ............................................ .................................... ............................................ ............................................. ................................. ............................................. ............................................. ................................ ............................................. ............................................. ................................
(описание на нарушението/ята)

           

Във връзка с това ви предоставяме копие от досието на работника (служителя)

(За трудоустроен работник/служител или страдащ от болест по Наредба № 5) ви предоставяме следните документи:

  1. заповед за налагане на дисциплинарно наказание;
  2. кратко описание на нарушението;
  3. информация дали страда от болестите по Наредба № 5;
  4. мнение на ТЕЛК.
Подобни статии:
 

Реклама