№ ................./............................ г.

за

налагане на наказание дисциплинарно уволнение

 

Въз основа на сигнал (писмен документ), подаден от

...................................... ......................................... .....................,
(трите имена)

.................. .................... ..................... .............................,
(длъжност)

извърших проверка и установих следното:

................................... .................................................................,
(трите имена)

на длъжност: ........................................................,
с шифър ...................................,
в дирекция (цех, отдел) ................................................................., на
(фирма) .................................................................

е извършил/а следното нарушение на трудовата дисциплина: ................................................ .................................... .................................. ................................................ .................................... .................................. ................................................ .................................... .................................. ............................................... .................................... ...................................
(описание на това, което е извършено),

което представлява нарушение на трудовата дисциплина по чл.190, ал.1, т. ... от КТ.

Поради изложеното и на основание чл. 188, т. 3 от КТ във връзка с чл. 190, ал.1, т. ... от КТ от КТ и при спазване на изискванията на чл. 189, чл. 193 и чл. 194 от КТ,

налагам наказание: дисциплинарно уволнение

На ..................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН .........................,

на длъжност ..............................................................................,

в дирекция (цех, отдел) ..............................................................................

    

Препис от настоящата заповед да се връчи на наказаното лице, (отдел) "Счетоводство", дирекция (отдел) "Човешки ресурси" за сведение и изпълнение.

Дата: ............................

.....................................................

Изпълнителен директор/Управител

                        

Дата на получаване на препис от заповедта: ..................... г.

Подпис на наказаното лице: ..........................

Подобни статии:
 

Реклама