З А П О В Е Д

№......./..... 20... г.

 

На основание чл. 121 във връзка с чл. 215 от КТ и чл. 8 от НКС с настоящата заповед

КОМАНДИРОВАМ

 

...............................................................................
/трите имена, длъжност, отдел/

до ...................... (място на командировката), със задача .......................................,

от ............... до ............ включително. Пътуването да се осъществи с ................................................ (вид превозно средство; служебен или личен превоз)

Като определям следните командировъчни пари:

  1. Дневни пари в размер на .......... лв.
  2. Пътни пари: ...................... лв., съобразно представен отчетен документ.
  3. Квартирни пари ................... лв. за ..... броя нощувки, съобразно представен отчетен документ, в т. ч. платени суми за резервация и курортна такса.

Маршрутът на движение, посетените места, извършените разходи и отчета на свършената по време на командировката работа да се отчетат в писмен вид по описания и приложен ред.

Дата: ...............

Ръководител: .........................
(подпис и печат)

Подобни статии:
 

Реклама