Н О Т А Р И А Л Е Н     А К Т

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

№..............том.....................рег.N..................дело№...............от.............г.

Днес, ............... г. /......................... година/, при мен .........................................., НОТАРИУС с рег. № .... в Нотариалната камара, с район на действие района на РС – гр. ............................ с ЕГН ......................, в кантората ми в гр. ................. се явиха 

след като се уверих в тяхната самоличност, дееспособност и представителна власт, същите ми заявиха, че сключват следния договор ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА:

I. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на строеж, придобито от него с нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №.........., том................., дело ....................., ..................... за правото да се построи в УПИ - парцел (подробно описание на местонахождение, съседи)
............................................... ................................................ ......................... ................................................ ................................................ ........................ ................................................ ................................................. .......................
следния недвижим имот: ................................................. ................................................. ....................... ................................................. ................................................. ....................... ................................................. ........................................................................ ................................................. ................................................. ....................... ................................................. ........................................................................ ................................................. ................................................................. заедно с прилежащите идеални части и правото на строеж върху поземления имот срещу цена от .............................................лв., която ПРОДАВАЧЪТ заяви, че е получил изцяло от КУПУВАЧА в брой преди подписване на настоящия нотариален акт.

II. Данъчната оценка на посоченото право на строеж е .................лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.226 от ДПК, издадено от Данъчно подразделение ................от ...........................г.

След като се уверих, че ПРОДАВАЧЪТ е собственик на продаваното ограничено вещно право на строеж и че са спазени особените извиквания на закона, съставих този Нотариален акт по проект, изготвен от страните. Актът се прочете на страните и след одобрението му се подписа от тях и от мен - Нотариуса.

При съставяне на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост върху правото на строеж и изпълнението на особените изисквания на закона, а именно:
............................................... ............................................... ............................ .............................................. ............................................... ............................. .............................................. .............................................. .............................. ............................................ .............................................................................. .......................................... ........................................... ..................................... .......................................... .......................................... ......................................

 

ПРОДАВАЧ : ........................  

КУПУВАЧ : ……………………

 

НОТАРИУС :……………………

1. .............................., с л.к. № ..................., изд. на .............. г. от МВР ................., , постоянен адрес .................................., като ПРОДАВАЧ от една страна и от друга

2....................., с ЕГН ................., притежаващ л.к. № ...................., изд. на ................. г., от МВР – ............., с постоянен адрес ...................... като КУПУВАЧ

Подобни статии:
 

Реклама