МЕНИТЕЛНИЦА

....................................., ЕГН ..................................., л.к.№ ............................., издадена на ...................г. от ................, местоживеене гр. ..................., ул. ".........................." № ...., като издател на настоящата менителница, безусловно нареждам на ".................................." АД, със седалище и адрес на управление гр. ......................., ул. "........................" № ..... да плати на ........................................, ЕГН ..................................., л.к.№ ............................., издадена на ...................г. от ................, местоживеене гр. ..................., ул. "..........................." № .... или на негова заповед, сумата от ............ /................../ лева.

Сумата е платима по банкова сметка на поемателя № ................ в ......................., клон ............, банков код .................

Дата на издаване: ..................

Място на издаване: .........................................

Място на плащане: .........................................

 

ИЗДАТЕЛ:  
/........................../

 

Реклама