До
Главния архитект на
община (район) .............

 

 

ИСКАНЕ

за регистриране на строеж от пета категория

от ....................................(възложител (упълномощено от него лице - основание), трите имена, адрес)

Г-н (Г-жо) Главен архитект,

Моля да бъде регистриран строеж:

.................................... ........................................ ........................................... (наименование)

находящ се .....................(местонахождение - урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот), с № ..................., квартал ............. по плана (в землището) на град (село) .........................., местност ........................................, зона ........................., с административен адрес: ул. .............................. ..................., № ....... град(село) ................................., община(район) ......................, област ........................)

и да бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

 

Прилагам следните документи:

  1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
  2. разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  3. протокол за определяне па строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
  4. заверена заповедна книга;
  5. акт обр.14 за приемане на конструкцията;
  6. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
  7. документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
  8. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
  9. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
  10. други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.

 

 

С уважение:
           (подпис)

Подобни статии:
 

Реклама