ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО
....................... УПРАВЛЕНИЕ
"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

З А Я В Л Е Н И Е

от ……………………………………………………………………………

ЕГН ...........................

постоянен адрес гр. /с./ …………………………………… п. к. .......
ул. ……………………………………………………….. № …

личен влог № ...........................

банков код ...........................

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        Моля, да ми бъде отпусната социална пенсия за старост по чл. 89 от Кодекса за социално осигуряване.

Приложение: декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството.

 Подпис:............................

     Дата ……………...
     гр. /с./ ……………

 

Реклама