ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО
..................... УПРАВЛЕНИЕ
"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

З А Я В Л Е Н И Е

от ……………………………………………………………………………

ЕГН ...........................

постоянен адрес гр. /с./ …………………………………… п. к. .......
ул. ……………………………………………………….. № …

личен влог № ...........................

банков код ...........................

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        Моля, да ми бъде отпусната социална пенсия за инвалидност по чл. 90 от Кодекса за социално осигуряване.

Приложение: експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/.

 

     Дата ……………... 

Подпис:


гр. /с./ ……………

 

Реклама