ПРЕДПРИЯТИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ
АДРЕС .......................................

 

ЗАПОВЕД

№ ....../....... г.

 

На основание чл. 330, ал,2, т. ..... от Кодекса на труда

ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

 

С............................................., ЕГН ................., на длъжност ..................................., с шифър:........................, в дирекция/отдел .................., на .......................... (фирма).

 

Подпис:


 

................................
Изпълнителен директор /Управител

Печат:

Подпис: ...............................
Работник / Служител

 

 

Дата на връчване на заповедта
и трудовата книжка: ..............

 

Подпис: ...............................
Работник / Служител

На работника/служителя да се изплатят следните обезщетения:
.........................................лв., съгласно чл. .................... от КТ;
.........................................лв., съгласно чл. .................... от КТ.

Или

Работникът/служителят да изплати на работодателя обезщетение в размер на .............................. лв., на основание .....................от КТ. (Ако трудовия договор се прекрати на основание чл. 330, ал. 1 от КТ или на основание на дисциплинарно уволнение се изписва).

 

Реклама