ПРЕДПРИЯТИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ
АДРЕС .......................................

 

ЗАПОВЕД

№ ....../....... г.

 

На основание чл. 330, ал,2, т. ..... от Кодекса на труда

ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

 

С............................................., ЕГН ................., на длъжност ..................................., с шифър:........................, в дирекция/отдел .................., на .......................... (фирма).

ПОРАДИ:

............................................. ............................................................................
(причини за прекратяване на трудовия договор)

 

 

Други условия: ...............................

 

Копие от заповедта да се връчи на работника/служителя и на главния счетоводител:

 

Подпис:


 

................................
Изпълнителен директор /Управител

Печат:

Подпис: ...............................
Работник / Служител

Подобни статии:
 

Реклама