ЗАПОВЕД

№ ....../ ....... г.

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 326 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

С............................................., ЕГН ................., на длъжност ..................................., с шифър:........................, в дирекция/отдел .................., на .......................... (фирма).

 

СЧИТАНО ОТ: ............... г.

На работника/служителя да се изплатят следните обезщетения: .........................................лв., съгласно чл. .................... от КТ; .........................................лв., съгласно чл. .................... от КТ.

Копие от заповедта да се връчи на служителя и на главния счетоводител:

Подпис:

................................
Изпълнителен директор /Управител

Печат:

Подпис: ...............................
Работник / Служител

 

 

Дата на връчване на заповедта
и трудовата книжка: ..............

 

Подпис: ...............................
Работник / Служител

Подобни статии:
 

Реклама