ЗАПОВЕД

ОТНОСНО: отлагане ползването на платен годишен отпуск

 

          На основание чл. 176, ал. 1 т. 2 от КТ и въз основа на направено писмено искане от ........................................................... давам съгласие да бъде отложено ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година.

            Препис от заповедта да се връчи на лицето и завеждащ "Личен състав".

  Дата: ...............

Работодател: ........................
(подпис и печат)

Подобни статии:
 

Реклама