ПРИЛОЖЕНИЕ
Към договор №  ....../200... г.
За покупко-продажба на .................... между ".................." АД – ………… и "....................." АД – ................ и във връзка с т. ... от договора

НА ПРЕДЯВЯВАНЕ

"......................." АД  вписано в търговския регистър на ..................... окръжен съд по ф.д. № ........./......... г. представлявано от .............................. – Изпълнителен директор като издател на настоящия запис на заповед, безусловно и неотменимо се задължава срещу предявяване на този запис на заповед, да плати на "............................."АД, вписано в търговския регистър на ..................... градски съд по ф.д. № .........../.........., представлявано от ........................... – Изпълнителен директор, сумата от ..................... /............................................./ щатски долара.

Сумата е платима по сметка на "........................." АД гр. ………, както следва: ....................... банка АД, гр. ………………, ул. "........................." № ..., банков код: ..................., банкова сметка: ...................................

Дата на издаване: .................. г.                 

Място на издаване: ........................

ИЗДАТЕЛ:  ....................................
  /..................................../

 

Реклама