ДО
ДИРЕКТОРА НА
НСПАБ-МВР

 

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

 

От .............................................. .................................................................................................

(точно наименование на юридическото лице-възложител по съдебна регистрация)

адрес: .............................................. ...........................................................................................

(пълен, актуален адрес, тел., факс, е-mail)

представлявано от .................... ............................................... ....................................................

(трите имена на управител, изп. директор, ръководител)

упълномощено лице за контакти: ................................................. .................................................

(трите имена на лицето с приложено нотариално заверено пълномощно)

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля за нуждите на нашата фирма да бъде: ........................................... ............................ (посочва се вида на исканата услуга - извършване на изпитване за определяне на....)

Прилагам следните документи и опитни образци:

 

1. Копия на:
- съдебно решение за вписване на фирмата в търговския регистър на съответния окръжен съд;
- удостоверение за актуално правно състояние;
- удостоверение за БУЛСТАТ и данъчна регистрация.

Забележка: Посочените документи представляват ксерокопия на оригиналните такива, заверени с текст "Вярно с оригинала", подписани със свеж подпис на управителя и подпечатани със свеж печат на фирмата.

 

2. Документи за точна идентификация на опитния образец при извършване на изпитвания:
- вид на продукта;
- точно производствено и търговско наименование;
- състав;
- производител;
- техническа спецификация.

 

3. Количества от продукта, необходими за изработването на опитни образци.

 

 

С уважение:.............................................

(свеж подпис на управителя и
  свеж печат на фирмата)

Дата ...........................

гр. ..............................

Подобни статии:
 

Реклама