ЧРЕЗ
............................. СЪД
ТО, ................ състав

В Ъ З З И В Н А Ж А Л Б А

от адв. ..................................., от ............... адвокатска колегия, пълномощник на "..........................." ............... – ищец по гр.д. № .................. по описа на .................. съд, ............... състав за ................. г.

с р е щ у:

Решение № ............. от ................. г. на ........... съд, ТО, ...............

Пр.основание: чл. ..... и сл. от ГПК

УВАЖАЕМИ .............................. СЪДИИ,

Не сме доволни от горното решение на .................... съд, с което са отхвърлени предявените от доверителя ни обективно съединени искове с правно основание ........... и чл............ от ................. срещу ".............." ..........., поради което го обжалваме в законоустановения срок.

І. Постановеното от съда решение е недопустимо предвид следните съображения:

................................................ .................................. ......... .......................................................
................................................. ............................. ......................................... ............................
.................. ...................... ......... ..................... .............................................................................

Видно от мотивите и диспозитива на атакуваното решение обаче, съдът е разгледал предявените от "................" .......... искове, така че .............................................................................................

Въз основа на гореизложеното и изхождайки от трайно установената съдебна практика по отношение на тези порочни процесуални действия на съда, Ви молим да обезсилите обжалваното решение на ....... в частта му, с която е отхвърлен искът ни по чл. ............. от .................., до размера на сумата над .................. лева, за която сме оттеглили същия, като прекратите производството по делото в тази му част.

ІІ. В останалата си част решението е неправилно, като съображенията ни в тази насока се основават на следното:

При установяване на фактическата обстановка по делото съдът неправилно е .......................................

В мотивите си съдът погрешно ..........................................................................................................

Въз основа на изложеното Ви молим да отмените атакуваното решение в частта му, с която е отхвърлен предявения от доверителя ни иск по чл. ........ от .................... до размера на претендираната от нас сума – .................. лева като неправилно и необосновано и вместо него да постановите друго, с което да осъдите ".............................." ......... да заплати на ".................." ............. сумата от .................... /....................../ лева, представляваща обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи, ведно със законната лихва от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното й изплащане, както и направените деловодни разноски и адвокатски хонорар.

Молим на основание чл.133 от ГПК да ни бъдат допуснати до разпит двама свидетели във връзка с установяване на релевантните по делото обстоятелства – ..................................................................

Приложения: преписи от въззивната жалба за ответниците, платежен документ за внесена такса за обжалване.

С УВАЖЕНИЕ: ...........……………
/адв. ...................../

 

Реклама