"........................................." АД

ДО
".................................." АД
гр. ..............
ул. ..................... № .......
На вниманието на г-н/г-жа .........................................

ПОКАНА

За участие в Общо събрание

на акционерите на "................................................." АД

гр. ..............

Уважаеми/а г-н/жо ................................,

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл.223 от ТЗ и чл. ...., ал. .... от Устава на дружеството Съветът на директорите на "......................" АД, гр. София (по-долу "Дружеството") взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.

В тази връзка любезно Ви каним да присъствате или да изпратите Ваш упълномощен представител за участие в Общо събрание на акционерите на "........................." АД, гр. София.

Общото събрание ще се състои на ...............г., в гр. .........., ул. ..................... №.... от .... ч., при следния дневен ред:

Точка 1: Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството, както следва .........................;
Проект за решение: ОС приема предложението на СД ......................................................................................................................
Точка 2: Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва .........................;
Проект за решение: ОС приема предложението на СД ......................................................................................................................
Точка 3: Вземане на решение за внасяне на промени в Устава на дружеството;
Проект за решение: ОС приема предложението на СД Уставът на дружеството да бъде променен както следва: В чл..., ал..... ......................, чл..., ал... от Устава се променя както следва: .........................., §... от Заключителните разпоредби на Устава се променя както следва: "Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено в гр.София на .................г."

Регистрирането на акционерите за участие в събранието ще започне в ....... ч. на .........г., в гр. ......., ул. ...................... №....

Пълномощниците на акционерите се легитимират с лична карта и нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на ................ в ................. часа на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:
....................................
Изпълнителен директор

Получена на .............г. от _____________________________

Подпис: ________________

Подобни статии:
 

Реклама