Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на

...................................................... АД

Съветът на директорите на ....................................... АД със седалище - гр ............, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънаредно Общо събрание на акционерите на .................... г. от ........ часа в гр. ....................., ул. ................................. № ......, при следния дневен ред:

1. Промяна във фирмата: проект за решение - Общото събрание променя фирмата на .............................. АД;
2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството: проект за решение - Общото събрание променя седалището и адреса на управление на дружеството;
3. Променя устава на .............................................. АД: проект за решение - Общото събрание приема предложените промени в Устава на ............................................... АД;

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от .......... до ....... часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на ................ в ................. часа на същото място и при същия дневен ред.

Подобни статии:
 

Реклама