НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА МПС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА РЕГ.№

1. Заявление за регистрация/за фирми: подпечатана с печат на фирмата/; 2. Квитанция за платена такса МПС; 3. Застраховка “гражданска отговорност”; 4. Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес гр. София, или упълномощено лице ако е за фирми; 5. Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

1. Заявление за регистрация / за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/;
2. Договор – копие и оригинал;
3. Квитанция за платена такса МПС;
4. Застраховка “гражданска отговорност”;
5. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;
6. Свидетелство за регистрация на МПС.
7. Диагностичен лист за техническа изправност
ЗАБЕЛЕЖКА:     Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА БРАКУВАНЕ НА МПС

1. Заявление за регистрация/ за фирми с печат на фирмата/
2. Протокол за брак
3. Регистрационните табели на МПС
4. Регистрационното свидетелство на автомобила
5. Личен паспорт на собственика или упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно /за фирми:пълномощно с печат и изх. №, копие от “Булстат” /
6. Собственика декларира писмено какво е състоянието на автомобила и къде се намира.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС ОТ ДРУГ РЕГИОН В ГР. СОФИЯ

1. Заявление за регистрация - 2 бр. / за фирми: с печат на фирмата /
2. Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.
3. Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.
4. Квитанция за платена такса МПС
5. Застаховка “гражданска отговорност”
6. Табели с регистрационни номера

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие от “Булстат”/
2. Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство
3. Документи за самоличност на собствениците.
4. Квитанция за платена такса МПС
5. Застраховка “гражданска отговорност”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС С РЕГ. № ХХ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ В Р.Б. НАД 3 ГОДИНИ

1. Заявление за регистрация – 1 бр
2. Документ за собственост – копие 2 бр.
3. Квитанция за платена такса МПС
4. Застраховка “гражданска отговорност”
5. Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице
6. Диагностичен лист за технически преглед НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/ снимано от 2-те страни
2. Диагностичен лист за техническа изпарвност на МПС
3. Документ за собственост: -митническа декларация – копие 2бр. -фактура и договор при закупуване от фирма вносител – копие 2бр.
4. Квитанция за платена такса МПС
5. Застраховка “гражданска отговорност” 6. Личен паспорт на собственика
6. Документ за самоличност на собстеника с постоянен адрес гр. София
ЗАБЕЛЕЖКА:
При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощтно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт. ЗАЯВЛЕНИЕ – 3 ЛВ.
ДИАГНОСТИЧЕН ЛИСТ – 2 ЛВ.
МОНТАЖ НОМЕРА – 4 ЛВ

Уважаеми  вносители  на  автомобили  и  бъдещи собственици Във връзка с предстоящото членство на Р България в Европейския съюз и качествената промяна на правилата за движение на стоки между страните от Общността, е необходимо обезпечаване прилагането на европейското законодателство в областта на моторните превозни средства. До окончателното изменение на нормативната уредба, регламентираща регистрацията, промените в регистрацията и отчета на МПС, от 01.01.2007 г., е разпоредено на службите по регистрация да се има в предвид следното: І. По  Закона за движението по пътищата: При изпълнение разпоредбите на чл.144, ал.2, за прехвърляне собствеността на превозни средства, нотариална заверка на подписите на страните да се изисква само за превозни средства, регистрирани на територията на Р България, според българското законодателство. ІІ. По  Наредба № І-45/2000 г.:
1. При изпълнение на чл.3, ал.1, изискването за регистрация на превозни средства и ремаркетата в 14-дневен срок от  датата на придобиване на собствеността, да се прилага и за превозни средства,  придобити в страна -  член на Европейската общност. 2. При изпълнение на чл.12, ал.1 т.3, буква “б”, за регистрирани превозни средства, придобити от страни - членки на Европейската общност и влезли в страната след 01.01.2007 г., да се изисква  собственикът да представи: - оригинал на чуждестранните регистрационни документи; - валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държавата, в която е било регистрирано превозното средство; - декларация по образец, попълнена от физическото или юридическото лице, закупило превозното средство от страна -  членка на Европейската общност  (приложение 1). Чуждестранните документи , които не отговарят на европейските директиви трябва да бъдат придружени със заверен официален превод на български език. 3. При изпълнение на чл.12, ал.1,т.3, буква “в”, за превозни средства, придобити и влезли в страната след 01.01.2007 г., митнически документ за оформен внос да се изисква само за тези, регистрирани в държави извън Европейската общност. 4. При изпълнение на чл.12, ал.3, за първоначална регистрация на ново превозно средство да се изисква собственикът да представи: - за категории М1, L и Т- валиден ЕО сертификат за съответствие с одобрен тип, издаден от производителя или неговия упълномощен представител; - за МПС от категории, различни от М1, L и Т - издадена от производителя или неговия упълномощен представител, декларация (приложение 2 ) за валидно удостоверение за налични ЕО сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими изисквания, в съответствие с Наредба № 60 от 14.05.2003 г. на МТ за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета ; Забележка: „Ново моторно превозно средство или ремарке” е моторно превозно средство или ремарке, което не е било постоянно регистрирано в държава от Европейската общност. ” 5. При изпълнение на чл.12, ал.3, за първоначална регистрация на превозно средство, което е било регистрирано в държава, извън Европейския съюз да се изисква от собственика да представи доказателство за валидно към датата на неговото производство ЕО одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз. 6. При регистрация на превозни средства влезли на територията на страната преди 01.01.2007 г. да се изисква собственика да представя освен документите по чл.12 и тези по точки 4 и 5 от настоящото съобщение .

Подобни статии:
 

Реклама