РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ”

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ …………… от ……………… 20 … г. 

На основание чл. 12, ал. 3, т. 1 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и констативен протокол (ревизионна записка, ревизионен акт) № …......................... от ............................ 20...... г. за извършена проверка от ............................................. .......................................................................................... - финансов ревизор в РУ"СО" - гр. ....................................... ..............................., по искане на осигурителя ............................................ ...................................... .......... ..............................................

адрес: ......................... ....................................... ................................. ............................., БУЛСТАТ ..................... ........................., вх. № .................. от ...................20...... г. за възстановяване на неоснователно внесени вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

 Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Да се възстанови на .................... ............................... .......................................... по банкова сметка № ................. ..................... БИН ................ .............................. банков код ............................ при банка ............................. ..........................................

сумата ........................ лв., словом: .................. ...................................... ......................., представляваща неоснователно внесени вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Сумата да се възстанови чрез ТП на НОИ - гр. ...............................................

 

Изготвил: ......... ................. .............. ......... ........................ .................. ...................

(име, фамилия, длъжност, подпис и печат) 

 Директор на фонд "ГВРС":

(подпис и печат)…………………  
 

Реклама