ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ

Клас по НКП: ръководни служители
Код по НКП: 1227

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Ръководи и организира цялостната дейност по посрещане, настаняване и обслужване на клиентите.

2. Ръководи и организира своевременното и в необходимото количество доставяне на необходимия постелочен инвентар, хавлиени, козметични изделия и хигиенни препарати.

3. Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите.

4. Организира и контролира извършването на ремонти, реконструкция и модернизация на хотела.

5. Проучва рекламациите на клиентите за обслужването в хотела и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.

6. Контролира и организира оперативните финансово-стопан-ски резултати, хотелската и ресторантьорска дейност и прави предложение за подобряването им.

7. Утвърждава графиците за работа на персонала в хотела и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа.

8. Прави предложения за назначаването, освобождаването и разстановката на персонала и за включването му в курсове за повишаване на квалификацията.

9. Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност.

10. Контролира състоянието на финансовата отчетност на различните работни места.

11. Провежда рекламна и маркетингова дейност за осигуряване по-пълно използване на обектите в хотела.

12. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за опазване имуществото на хотела.

2. Носи отговорност за реда и финансовата дисциплина в хотела.

3. Отговаря за безопасността на работа на съоръженията и за противопожарната безопасност в хотела.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на изпълнителния директор на предприятието.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала на хотела и с клиентите.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от туроператорски фирми от страната и чужбина.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове, свързани с изискванията към обектите за подслон и хранене, тяхното категоризиране и лицензиране;

б) количествените и качествени показатели и нормативи, установени за различните обекти за подслон и хранене;

в) нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана и за застраховане;

г) компютърните системи за управление и организация на хотелската и ресторантьорската дейност.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше, свързано с туризма, с образователно-квалификационна степен "специалист по...".

2. Друга квалификация: работа с компютър, владеене писмено и говоримо на английски език и на още един чужд език.

3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама