ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
УПРАВИТЕЛ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Код по НКПД 1210 7092

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Общо събрание на съдружниците
Длъжността ръководи:
Всички служители

Цел на длъжността:
Извършва цялостна организация и ръководство на търговското дружество.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Вътрешно си взаимодейства с ръководителите на всички отдели и с целия персонал на търговското дружество.

Външни:
Външно си взаимодейства с всички институции, фирми и др., свързани с дейността на дружеството.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения и отговорности:

1. Ръководи и представлява търговското дружество съобразно изискванията на закона, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика.
2. Разработва и осигурява изпълнението на бизнес план за дейността на дружеството.
3. Осигурява изпълнението на бизнес плана по най-ефективния за дружеството начин.
4. Отговаря за техническата и противопожарна безопасност в предприятието, както и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
5. Решава всички ръководни въпроси по дейността на дружеството.
6. Осигурява организирането и провеждането на курсове на обучение с цел повишаване на професионалната квалификация и повишаване ефективността на служителите на дружеството.
7. Повишава личните си умения и квалификация.
8. Назначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на служителите в дружеството.
9. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.
Права:
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

Профил на длъжността
Специални умения:

Умения за работа с компютър – Microsoft Office, Internet
Вид и равнище на образованието:
Подходящо за сферата на развитие на дружеството.
Професионален/управленски опит:
Минимум 7 г. практически опит
Специални познания:
Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички нормативни актове, свързани с дейността на дружеството.
Владеене на чужди езици:
Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Лоялност.
Комуникативност.
Умение за работа в екип.

Условия на труд и производствена среда:
Работа в офис.
Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.

Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ:

УТВЪРДИЛ:


Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

........................................ .............................................................
(трите имена)

..................................................
(подпис, дата)

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама