ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Длъжност: Технически сътрудник

Шифър по Националната класификация на професиите: 4115
Клас от НКП: Помощен персонал

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Събира всички материали, информация и документация, съгласно дневния ред на заседанията и ги подготвя за внасяне и разглеждане.

Уведомява членовете на Съвета на директорите и на Консултативния съвет за предстоящите заседания и ги подсигурява с необходимите за тях информационни материали.

Води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и Консултативния съвет, като ги оформя съгласно възприетите форми.

Осигурява надлежното подписване на протоколите от заседанията на Съвета на директорите.

Прилага разглежданите материали като неразделна част от протоколите на Съвета на директорите.

Свежда взетите на заседанията на съветите решения до преките им изпълнители, следи и контролира изпълнението на поставените задачи и отчитането им в указания срок и по определения начин.

Поддържа и съхранява информационен архив от всички заседания на Съвета на директорите и Консултативния съвет.

Води протокола от заседанията на седмичната оперативка, като режима по контрола и координацията на взетите решения се изпълнява по установения с вътрешна заповед ред.

Познава и спазва вътрешноведомствените нормативни актове.

2. ОТГОВОРНОСТИ

2.1 Общи отговорности

Носи административна и наказателна отговорност за нанесени щети на Дружеството в съответствие с действуващата нормативна уредба.

За лоялността към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.

За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.

За качественото и срочно изпълнение на възложените му задачи.

За достоверността на информацията и документите изготвяни от него.

2.2 Специфични отговорности.

За надлежното и законосъобразно водене на документацията от заседанията на Съвета на директорите.

За информационния архив от заседанията на Съвета на директорите.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

3.1 Образование: Висше

3.2 Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

3.3 Специалност: Икономическа; техническа

3.4 Квалификация

3.4.1 Трудов стаж: 1 година по специалността

3.4.2 Професионална квалификация: икономист; инженер.

Има общи познания за производствата и дейностите на клоновете и предприятията в Дружеството. Познава вътрешноведомствената нормативна база и документооборота, свързани с изпълняваната длъжност.

3.4.3 Езикова квалификация: Препоръчва се владеене на английски или немски език.

3.4.4 Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност.

4. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1 Йерархически връзки:

Пряко подчинен на Изпълнителния директор на Дружеството.

Координира и методически подпомага работата на секретарите на изпълнителните директори и техническия сътрудник, обслужващ Съвета на директорите.

Замества техническия сътрудник на Съвета на директорите.

4.2 Функционални връзки:

Вътрешни: С всички отдели в Управлението на Дружеството.

Външни: С институции, организации и лица, свързани с осъществяваната дейност.

ИЗГОТВИЛ:

Запознат с длъжностната характеристика:

Подобни статии:
 

Реклама