ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР НА ЕИМ

Клас по НКП: помощен персонал
Код по НКП: 4114

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Приема заданията за обработка на информацията,

2. Инсталира необходимата операционна система и техническите носители на информация върху съответните устройства.

3. Изпълнява предписаната технология за обработка на заданията.

4. Обслужва устройството на ЕИМ и процеса на машинната обработка на нформацията.

5. Спазва техническите изисквания за работа с устройствата и при установена техническа неизправност уведомява съответните длъжностни лица.

6. Изпълнява и други конкретно възложени Задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качеството на обработената информацията.

2. Носи отговорност от настъпили вреди ся допуснати грешки от неправилно използване на устройствата.

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел "Информационно и програмно обслужване".

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения със служителите, подаващи и ползващи съответната информация.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) основните операционни системи;

б) технологията и изискванията за работа с техническите средства;

в) правилата за безопасното обслужване и поддържане на ЕИМ.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно и курс за професионална квалификация за системни оператори.

2. Професионален опит: трудов стаж от 1 година по специалността, а при по-малък - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама