ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5122

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Организира посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на клиентите на заведението.

2. Съставя съвместно с управителя график за работата на сервитьорите и следи за изпълнението му.

3. Осигурява разпределението на сервитьорите по райони.

4. Контролира работата на сервитьорите за спазване правилата за сервиране и точното обслужване на клиентите.

5. Контролира чистотата и реда в търговската зала, наличието на лист-менютата и зареждането на масите.

6. Договаря, организира и ръководи банкети, приеми и специални поръчки на клиентите.

7. Урежда спорове, възникнали между персонала и клиентите на заведението.

8. Контролира спазването на изискванията за работа с касовите апарати и издаваните касови бележки.

9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качеството на обслужването в търговската зала.

2 . Носи отговорност за направените основателни рекламации, свързани с организацията на обслужването,

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на ресторанта.

2. При изпълнение нa длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения със сервитьорите, кухненския персонал и клиентите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) правилата за технологията на обслужване и нормативните изисквания за отчетността в заведението;

б) реда и изискванията за извършване на касови операции и издаване на първични финансово-счетоводни документи;

в) нормативните изисквания за хигиенните норми и противо-пoжарната безопасност;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на дейността по обслужване на клиенти.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше по туризъм, с образователно-квали-фикационна степен "специалист по...".

2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език и втори чужд език.

3. Професионален опит:, над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама