ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
Ревизор - Вътрешен контрол

Клас по НКП: аналитични специалисти
Код по НКП: 2477

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Извършва документални ревизии и тематични проверки в звената на предприятието в съответствие с утвърдените планове.

2. Проверява и анализира съхраняването на собствеността, правилното и икономично изразходване на паричните средства и материалните ценности.

3. Изготвя текущи отчети за извършените ревизии.

4. Подготвя предложения за отстраняване на установените при ревизиите и проверките нарушения.

5. Разработва аналитични доклади, свързани е провежданите ревизии и тематични проверки.

6. Контролира правилното изразходване на финансовите средства и воденето на отчетната документация.

7. Прави предписания на материалноотговорните лица за отстраняване на допуснати нарушения.

8. Съставя актове за констатирани липси и злоупотреби на материални и финансови средства.

9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качеството на извършените ревизии.

2. Носи отговорност за допуснати вреди от направените констатации и предписания.

3. Отговаря за състоянието на вътрешния ред на документацията и организацията на работа на материалноотговорните лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на главния счетоводител.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в предприятието.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от
разследващи и съдебни органи. ,

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с организацията на счетоводната отчетност и финансово-ревизион-ната дейност;

б) реда и изискванията за извършване на финансови ревизии и проверки;

в) нормативните изисквания за организация на първичната отчетност и съхранението на счетоводните документи;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на счетоводна дейност.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше икономическо, с образователно-ква-лификационна степен "магистър" или "бакалавър".

2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.

3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама