ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 3421

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Приема поръчки от търговци на дребно към търговци на едро

2.Отговаря за доброто излагане на показ на стоката в обектите за продажба

3.Контролира разполагането на рекламните материали в търговските обекти

4.Отговаря за поддържането на достатъчни количества стока в обектите за продажба с цел да не се допуска липса на стока или стока в повече.

5.Обучава продавачи на дребно и бармани

6.Осигурява доброто функциониране на системата за прехвърляне на поръчките от търговците на едро. Грижи се търговските представители на едро да изпълняват целите на дружеството. Работи в случай на необходимост с търговците на едро. Осигурява обучение, подкрепа и мотивация.

7.Поддържа клиентските карти и досиета и осигурява спазването на административните процедури.

8.Изготвя план за пътуванията из района, като внимава най-важните обекти да получават нужното покритие и да реализират нови възможности за бизнес.

9.Участва в провежданите семинари за фирмено обучение.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1.Отговаря за продажбите на всички вериги за продажба на дребно и едро на дадена територия.

2.Отговаря за всички отчети за продажби на дребно за дадена територия в и извън търговските обекти.

3.Изпълнява набелязаните обеми за продажба и набелязаните цели за дистрибуция.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на търговския директор.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с регионалните мениджъри на другите райони, бранд мениджърите.

3. Осъществява контакти с представители на клиентите на дружеството в поверения му район.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а)нормативните актове в областта на търговията с продукти на фирмата;

б)вътрешният ред и условията за продажба на крайни клиенти и търговци на едро, както и реда за отпускане на рекламни материали и инсталацията на допълнително оборудване;

в)компютърните системи за за отчитане на заявките, поръчките и продажбите;

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: икономическо – мениджмънт и маркетинг.

2. Друга квалификация: работа с компютър и владеене на английски език.

3. Професионален опит: над 1 години трудов стаж по специалността.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама