ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
РАБОТА В КУХНЯ

Клас по НКП: нискоквалифицирани работници
Код по НКП: 9133

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Доставя продукти от склада в кухненското помещение.

2. Измива, почиства и нарязва ръчно или Машинно зеленчуците.

3. Събира и изнася отпадъците и амбалажа.

4. Пренася почистените продукти от отделението за първична обработка в кухнята за по-нататъшна обработка.

5. Измива използваната кухненска посуда в миячното отделение.

6. Почиства и поддържа кухненския блок

1. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качествената първична обработка на плодовете и зеленчуците и чистотата на посудата.

2. Носи отговорност при настъпили вреди от неправилното съхраняване на обработените плодове и зеленчуци и счупена посуда.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с работниците в кухнята и сервитьорите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) основните свойства на продуктите и правилата за тяхното съхраняване;

б) реда и изискванията за използване на миещи препарати;

в) нормативните изисквания за безопасност на труда и сани-тарно-хигиенните изисквания.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно или основно.

2. Друга квалификация: умения за работа с миячни машини и машини за обработка на зеленчуци и плодове.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама