ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ПРОГРАМИСТ

Клас по НКП: приложни специалисти
Код по НКП: 3122

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Осигурява избор на най-подходящия софтуер и хардуер за въвежданите програмни продукти.

2.Съставя алгоритми и блок-схема на определени програми или части от тях.

3.Въвежда, адаптира и поддържа програмни продукти и системи.

4.Подготвя документацията и инструкциите за използването на програмните продукти и системи.

5.Организира функционирането на компютърните мрежи и системи и тяхната защита.

6.Участва при избора и въвеждането на компютърното оборудване.

7.Обучава персонала за работа с компютърното оборудване и с програмните продукти и системи.

8.Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване.

9.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1.Отговаря за състоянието и функционирането на разработените програмни продукти и системи.

2.Носи отговорност от настъпили вреди от системата за информационно и програмно осигуряване.

3.Отговаря за безопасното действие и здравословните условя на програмните продукти и системи.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел "Информационни и програмни системи".

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с началниците и специалистите от всички отдели и началниците на производствените звена.

3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на информационното и програмното осигуряване.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Трябва да знае:

а)нормативните актове по информационното и програмно осигуряване;

б)реда и изискванията за разработване на програмни продукти и системи;

в)нормативните изисквания за спазване на правата за интелектуална собственост;

г)компютърните езици и програмите за разработване на програмни продукти и системи.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: висше техническо по информационни технологии, с образователно-квалификационна степен "магистър" .

2.Друга квалификация: работа с компютър и много добро владеене на английски език.

3.Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама