ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ПРОДАВАЧ - ФАКТУРИСТ

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5221

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Поддържа търговския вид на работното си място.

2. Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качествата на стоките.

3. Аранжира стоките на работното си място и витрините.

5. Поддържа хигиената в района на работното си място.

6. Съдейства на клиентите при предявяване на рекламации.

7. Приемане на заявки за зареждане на клиенти

8. Изписване на стоките продадени на на клинти, разпечатване на складови разписки, обощени складови разписки и фактури.

9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за опазване на поверените стоки от повреди.

2. Носи отговорност за констатирани липси на стоки.

3. Отговаря за състоянието и достоверността на издаваните документи.

4. Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно издаване на документи за продажбите на стоки.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с клиенти.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на продажбата на стоки.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с правилата на търговско обслужване;

б) реда и изискванията за извършване на инвентаризации;

в) нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на продажби и установяване състоянието на наличните стоки.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: работа с компютър

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама