ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ПИКОЛО

Клас по НКП: нискоквалифицирани работници
Код по НКП: 9151

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Пренася багажи на клиентите при пристигане от превозното средство до стаите и обратно при заминаване.

2. Придружава клиентите до стаите и ги запознава със системите за сигурност, и начина на използване инсталациите и съоръженията в стаята.

3. Изпълнява услуги в сградата на хотела като връчване на съобщения, пакети, букети, поща и преса.

4. При желание на клиентите повиква такси и съхранява багажа им.

5. Осигурява колички за багаж по стаите и прибира количките от паркинга.

6. Осигурява информация и упътва клиентите за търсени от тях обекти.

7: Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качеството на посрещането и настаняване на клиентите.

2. Носи отговорност при настъпили вреди от изчезнал багаж по негова вина.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на хотела.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с портиерите, администраторите и клиентите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) правилата за посрещане и настаняване;

б) реда и изискванията за извършване на пренос на товар;

в) нормативните изисквания за безопасност на труда.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: добро владеене на английски език.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама