ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР

Клас по НКП: помощен персонал
Код по НКП: 4114

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Въвежда информационни и документални материали в компютъра.

2. Обработва въвежданата информация и я обособява в съответните файлове.

3. Оформя информацията, въведена в компютъра, в съответствие с изискванията на съответните програми.

4. Използва системите за корекция на въведените данни и информация.

5. Получава информация по електронен път като я обработва и предава за ползване.

6. Изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качеството и състоянието на компютърната информация.

2. Носи отговорност за настъпили вреди от допуснати грешки във въведената в компютъра информация.

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел „Информационно и програмно обслужване".

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения със служителите, подаващи и ползващи съответната информация.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) основните текстообработващи и таблични програмни системи и продукти;

б) правилата за оформяне на съответните документи;

в) правилата за безопасното обслужване и поддържане на компютъра.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: завършен курс за, професионална квалификация за работа с компютър и основните компютърни програми.

3. Професионален опит: трудов стаж от 1 година, а при по-малък - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама