ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ОБЩ РАБОТНИК

Клас по НКП: нискоквалифицирани работници
Код по НКП: 9333

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Извършва товаро-разтоварни и преносни работи.

2. Събира и изнася на определените места отпадъци.

3. Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи.

4. Почиства складове и дворни площи.

5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качественото изпълнение на възложената работа.

2. Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара и материалите, които пренася.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на склада.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с транспортните и складовите работници и служители.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) правилата за товарене, разтоварване и пренасяне;

б) нормативните изисквания за безопасност на труда.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно или основно.

2. Друга квалификация: работа с електрокар.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама