ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ПАЗАЧ - НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА

Клас по НКП: нискоквалифицирани работници
Код по НКП: 9154

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Носи невъоръжена постова и патрулна служба.

2.Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в предприятието на работниците и служителите, външни лица и МПС, като изисква и проверява документи за самоличност.

3.Проверява редовността на документите при изнасяне и внасяне на вещи, материали и апаратура.

4.Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения и при констатиране на такива случаи уведомява ръководството и полицейските органи.

5.Следи за поддържане в изправност и правилното използване на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни лица.

6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за недопускане на кражби от охранявания обект.

2. Носи отговорност за допуснати вреди от неправилно изпълнение на постовата служба.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с лицата, влизащи и излизащи от предприятието;

3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от полицейските органи по проблеми с охраната на предприятието.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с извършване на охранителна дейност;

б) реда и изискванията за използване на физическа сила и други средства при нарушения на охранителния режим;

в) нормативните изисквания за противопожарна безопасност;

г) компютърните и други автоматизирани системи за охрана на обекти,

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: средно.

2.Друга квалификация: работа със сигнално-охранителна техника.

3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама