ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
МЕХАНИК НА МПС

Клас по НКП: квалифицирани производствени работници
Код по НКП: 7231

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Следи за техническото състояние, комплектността и външния вид на превозните и транспортните средства и съответствието им с установените нормативни изисквания.

2. Удостоверява готовността и доброто психофизическо състояние на водачите на МПС.

3. Следи излизането на автомобилите на работа и изпълнението на графика от водачите на МПС за работа.

4. Инструктира водачите по безопасността на движение и правилната експлоатация на автомобилите и заверява пътните им листове.

5. Проверява техническото състояние на автомобилите след работа, определя необходимостта от ремонт.

6. Регистрира повредите при автопроизшествия и изяснява причините за тях.

7. Упражнява контрол за качеството на техническото обслужване на МПС.

8. Предава и приема МПС за обслужване и ремонт и контролира спазването на технологичните режими във всички фази на обслужването и ремонта.

9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за техническото състояние на автомобилите и другите транспортни средства.

2. Носи отговорност за настъпили вреди и автопроизшествия поради некачествен ремонт.

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел "Ад-министративно-стопански".

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с шофьорите и монтьорите.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на извършване на ремонти на автомобилите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) устройството, принципите на действия и техническите изисквания за експлоатация на МПС;

б) реда и изискванията за определяне на разхода на гориво и резервни части;

в) нормативните изисквания на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на диагностика на МПС.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно по двигатели с вътрешно горене.

2. Друга квалификация: свидетелство за правоуправление, категория най-малко "С".

3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама