ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
МЕХАНИК

Клас по НКП: приложни специалисти
Код по НКП: 3115

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Осигурява без аварийна н надеждна работа на механообо-рудването и подемно-транспортните съоръжения.

2.Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии.

3.Контролира натоварването на оборудването и предлага график за извършване на ремонтни работи.

4.Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното, технологичното и подемно-транспортно оборудване.

5.Участва в приемането на нови производствени мощности и оборудване за експлоатация след проведен ремонт или монтаж.

6;Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт, върху получените и изразходвани за ремонт материали, запасни части, детайли, инструменти и др.

7.Организира междуремонтното обслужване на оборудването и ремонта на оборудването в гаранционен срок.

8.Анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.

9.Осъществява обучение и проверка на знанията на персонала, обслужващ механооборудването.

10.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1.Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на механооборудването.

2.Носи отговорност за настъпили вреди от престои поради технически и организационни причини, свързани с работата на ме-ханооборудването.

3.Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на механооборудването.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на главния механик.

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с началниците и специалистите в отделите по технологичната и производствената дейност и началниците на производствените звена.

3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряването на резервни части, смазочни материали и нови машини,

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Трябва да знае:

а)нормативните актове и стандартите за монтаж и експлоатация на механооборудване;

б)реда и изискванията за извършване на монтаж и ремонт на механооборудването;

в)нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана;

г)компютърните и други автоматизирани системи за извършване на контрол на работата на механооборудването.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: висше механотехническо, с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".

2.Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.

3.Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама