ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
СЧЕТОВОДИТЕЛ – КАСИЕР

Клас по НКП: помощен персонал
Код по НКП: 4121

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа.

2. Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.

3. Води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация.

4. Проверява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък, ежедневно приключва касовата отчетност.

5. Подготвя документите за заплати за компютърна обработка и проверява тяхното съответствие с подадените данни.

6. Предава и получава оформени документи, парични средства и ценни книжа в обслужващите финансови институции.

7. Приема, съхранява и предава валутни средства и извършва касови операции с валута по предварително оформени документи.

8. Изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатените от касата възнаграждения.

9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни книжа.

2. Носи отговорност за настъпили вреди за изразходвани парични средства срещу неоформени в съответствие с изискванията първични документи.

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на главния счетоводител.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички работници и служители в предприятието.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от банки и други финансови институции по получаване и внасяне на парични средства и обмяна на валута.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с водене на касовите операции, заплащането на труда, отпуските и обезщетенията за временна неработоспособност;

б) реда и изискванията за извършване на касови операции;

в) нормативните изисквания за оформяне на приходно-раз-ходните документи и за реда за приемане, съхранение и отпускане на пари и ценни книжа;

г) компютърните и системи за съставяне на платежни ведомости и изчисляване на възнагражденията, отпуските и обезщетенията.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: работа с компютър.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама