ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
КАМЕРИЕР

Клас по НКП: нискоквалифицирани работници
Код по НКП: 9132

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Поддържа хигиената в определените обекти или помещения.

2. Подменя постелъчния инвентар, пердета, хавлии и посуда.

3. Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информацион-ни брошури.

4. Следи за изправността на електрическата система и електрическите уреди, поставени в стаите.

5. Следи за изправността на работа на водопроводните, канализационните и санитарните съоръжения.

6. Участва при почистването на общите части.

7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качеството на хигиената и нивото на обслужване.

2. Носи отговорност при настъпили вреди от несвоевременно информиране за липси в инвентара на обслужваните помещения и обекти.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на хотела.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с администраторите и клиентите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) правилата за почистване и хигиенизиране на помещения и уредите в тях;

б) реда и изискванията за извършване на подмяна на посте-лъчния инвентар и поставяне на консумативните материали;

в) нормативните изисквания за противопожарна безопасност;

г) да работи с уредите за почистване.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно или основно.

2. Друга квалификация: работа с уредите за почистване.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама