ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5123

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Извършва първичната обработка на продуктите, предназначени за производството на отделните ястия.

2. Почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуци, размразява месо и риба и извършва първична обработка на субпро-дукти.

З. Грижи се за съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологическите и санитарни изисквания.

4. Извършва хигиенни операции по поддържане на работно
то място.

5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качеството на първичната обработка на продуктите.

2. Носи отговорност за вреди от загуби от неправилна обработка или съхраняване на продуктите.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) технологията за първична обработка на продуктите;

б) хигиенно-санитарните изисквания за съхраняване на продуктите;

в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана при работа в кухнята.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: курс за готвачи.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама