ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ГЛАВЕН ГОТВАЧ

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5123

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Организира и координира работата в кухнята.

2. Организира и участва в производството на собствена готварска продукция.

3. Спазва утвърдената технология за производство на готварска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти.

4. Разработва съвместно с управителя менюто, като се съобразява с наличните продукти.

5. Контролира готвачите и кухненските работници за изпълнение на определените менюта.

6. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията.

7. Извършва производствен инструктаж на работниците в кухнята.

8. Изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти и подправки и съответствието им на установените рецептури.

2. Носи отговорност за вреди от рекламации за некачествена готварска продукция и за липси на продукти и подправки,

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на ресторанта.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал и с клиенти по тяхно искане.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с организацията и технологията на готварското производство;

б) хигиенно-санитарните изисквания при производство на готварска продукция;

в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарната безопасност при работа в кухнята;

г) компютърните и други автоматизирани системи за рецептури и други нормативи за влагане на продукти и подправки за готварска продукция.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно по технология на храненето.

2. Друга квалификация: работа с компютър и владеене говоримо на английски език.

3. Професионален опит: над 5 години трудов стаж по специалността.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама