ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ГОТВАЧ


Клас по НКП: персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия
Код по НКП: 5123

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Участва в производството на готварска продукция под ръководството на главния готвач.

2. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките.

3. Следи за работата на машините, съоръженията и състоянието на посудата.

4. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.

5. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури;

2. Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената от него готварска продукция.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал и сервитьорите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с Технологията на готварското производство;

б) хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция;

в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: курс за готвачи.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ-алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама