ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР ПО СИЛНИ ТОКОВЕ

Клас по НКП: квалифицирани производствени работници
Код по НКП: 7242

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.

2.Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори.

3.Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди.

4.Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.

5.Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла.

6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1.Отговаря за качественото функциониране на електрическите мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения.

2.Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на главния енергетик.

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с началниците и специалистите в отделите по производствената и технологична дейности и началниците на производствените звена.

3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от електроснабдителни предприятия и органи по противопожарна охрана.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а)схемите за скачване на различни видове ключове, контакти, звънци, трансформатори, електромери и електроразпределителни табла и видовете кабели и кабелни съоръжения;

б)реда и изискванията за извършване на ремонтни работи по електромрежите и електроинсталациите;

в)нормативните изисквания за безопасност на труда с електрически уреди и работа с противопожарни съоръжения.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: средно електротехническо.

2.Друга квалификация: професионална подготовка за работа с противопожарни съоръжения.

3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама