ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ДОМАКИН

Клас по НКП: помощен персонал
Код по НКП: 4134

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности.

2. Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване.

3. Изучава нуждите от закупуване на материали, приема и оформя поръчки и организира закупуването им.

4. Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи.

5. Контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация.

6. Прави предложения за бракуване на ненужни материали, както и за продажбата на излишните.

7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите.

2. Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки, и взаимоотношения с всички работници и служители и финансово-счетоводния отдел.

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряване на необходимите стоки и материали.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаването, заприходяването и отпускането на стоки и материали;

б) реда и изискванията за съхраняване на различните стоки и материали;

в) нормативните изисквания за първичната счетоводна отчетност;

г) компютърните и други автоматизирани системи за организацията на складовото стопанство.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно.

2. Друга квалификация: работа с компютър.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама